Óvodaképünk, hitvallásunk

A családok, az egyes gyermekek egyéni szükségleteihez igazított tevékenységek biztosítása, szeretetteljes, derűs, biztonságot nyújtó légkörben.

A családi nevelésre építve, a szülőket bevonva, így érhető el a minden egyes gyermek önmagához képest történő optimális fejlesztése, s a későbbiekben a zökkenőmentes iskolakezdés. A sajátos képességfejlesztést egyénenként fejlesztőpedagógus segíti.

Tárgyi feltételeink

Óvodánkban jól felszerelt 8 csoportszoba, 1 fejlesztőszoba, valamint gyermekbarát udvar áll a gyermekek rendelkezésére. Csoportszobáinkban képességfejlesztő eszközökkel gazdag környezetet biztosítunk a gyermekek fejlődéséhez.

Személyi feltételeink

8 csoport nevelőoktató munkáját az alábbi alkalmazottak látják el:

 • 1 fő óvodavezető
 • 1 fő vezető-helyettes
 • 1 fő fejlesztőpedagógus
 • 15 fő óvodapedagógus
 • 1 fő óvodatitkár
 • 8 fő dajka
 • 2 fő pedagógiai asszisztens
 • 2 fő konyhai alkalmazott
 • 1 fő udvaros eljáró

Minden óvodapedagógus főiskolai végzettséggel rendelkezik, közülük 9 fő szakvizsgázott óvodapedagógus. A nevelő, fejlesztő munkát az óvoda teljes nyitvatartásában óvodapedagógus végzi, személyük minta a nevelésben.

Fejlesztőpedagógus segíti a felzárkóztató tehetségfejlesztő munkát.

A nevelőmunkát segítő dajka nénik valamennyien szakképzettek, elvégezték a dajkaképzőt.

Az induló kiscsoportoknál 2 fő pedagógiai asszisztens segíti az óvodapedagógusok munkáját.

Az óvodában a szakmai munka minőségének biztosítása, partnereink megelégedettsége érdekében kiépítettük és működtetjük a COMENIUS I. minőségfejlesztési rendszert.

Igyekszünk megfelelni a jelenkor kihívásainak és a szülők igényeinek.

 

 

Programunk neve

"Szeressünk, így vezessünk." A mély értelmű mondat szavainak kezdőbetűiből áll össze a SZ.Í.V. Program, melynek alapja a szeretet, a szeretetkapcsolat.
Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a környezet megismerésének, megszerettetésének és óvásának, az egészséges életmód kialakításának.
 

Alapvető célok

 • Szülői házzal való kapcsolattartás erősítése, az együttműködés lehetőségeinek bővítése.

 • Egészséges és esztétikus környezetben a gyermekek test-lelki egészségének ápolása, egészséges életvitel-igényének kialakítása.

 • Pozitív érzelmi viszony kialakítása a természeti, emberi, tárgyi világ értékei iránt.

 • Sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés segítése, felzárkóztatás, illetve tehetséggondozás, egyéni fejlesztéssel, a hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítése, a szakmai szolgáltató szervezetek speciális szakembereinek közreműködésével.

Általános nevelési feladataink

 • Családok bevonása a nevelőmunkába.

 • Az óvodások testi-lelki szükségleteinek kielégítése, az érzelmek differenciálásával.

 • Az érzelmi biztonságot nyújtó közvetlen, szeretetteljes, családias légkör megteremtése.

 • Barátságos óvodai környezet.

 • Olyan óvodai élet szervezése, melyben sok a közös élmény, közös tevékenység, játék.

 • A mindennapi testi-lelki edzés lehetősége, fejlesztése a gyermekek erőnlétének, alkalmazkodó képességének, harmonikus testi fejlődősének biztosítása.

 • Önmaguk és mások tiszteletére, szeretetére, megbecsülésére való nevelés.

 • Környezetszeretet kialakítása játékkal, mozgással, kirándulással, igaz mesékkel.

 • Óvodáskor végére legyenek önállóak, aktívak, kreatívak. Tudás-és tanulási vágyuk kiteljesedjen.

 • Differenciált képességfejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás.

Különszolgáltatásaink

Szolgáltatásainkkal lehetőséget kínálunk a gyermekek képességeinek kibontakoztatására.

 • Zenés, játékos torna
 • Néptánc
 • Báb - és dramatikusjáték
 • Zene-óvoda
 • Kreatív, finommotorikai fejlesztő foglalkozás
 • Úszás
 • Hittan
 • Logopédia
 • Angol foglalkozás